AGENCIJA ZA MARKETING skraćeno AGENCIJA PEGAS iz Aranđelovca-Orašac, Srbija koju zastupa ANIČIĆ MIRKO-PREDUZETNIK

OPŠTA PRAVILA I USLOVI POSLOVANJA  AGENCIJE PEGAS


UVOD

Agencija za marketing, prevoz i druge usluge Pegas koju zastupa vlasnik Aničić Mirko preduzetnik iz Arandjelovca-Orašac  je registrovano kod Agencije za privredne registre R Srbije – Registar privrednih subjekata, matični broj: 160612099, PIB:104925655. Agencija u okviru svoje pretežne registrovane  delatnosti: delatnost reklamnih agencija (šifra  delatnosti 7311), pruža specijalizovane usluge spoljnog (outdoor) oglašavanja. Agencija Pegas stavlja Komitentima na raspolaganje sve svoje potencijale i pruža usluge u oblasti outdoor oglašavanja savesno i profesionalno. Specifičnost usluge koju Agencija Pegas pruža Komitentima i blagovremeno izvršavanje istih, nalažu uspostavljanje izvesnih opštih pravila. Svrha Opštih pravila i uslova poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) je uspostavljanje jasnih i obavezujućih pravila za Komitente i za Agenciju Pegas u pogledu pružanja usluge spoljnog oglašavanja. U poslovnom odnosu između Agencije Pegas i Komitenta, u svakoj fazi tog odnosa i bez obzira da li je između Agencije Pegas i Komitenta zaključen poseban pisani ugovor ili ne, primenjuju se ovi Opšti uslovi poslovanja. Osim ukoliko u pisanom obliku izričito nije ugovoreno nešto drugačije, Agencija Pegas ne preuzima obaveze i odgovornosti osim onih koje su regulisane ovim Opštim uslovima poslovanja. Agencija Pegas poštovati tajnost uslova svakog pojedinačnog posla sa Komitentima kao i podataka o njima, a u skladu sa međunarodnom praksom i relevantnim zakonima i drugim propisima.

1. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

1.1 Ovi Opšti uslovi poslovanja Agencije Pegas, regulišu opšta pravila i uslove pod kojima pruža svoju uslugu spoljnog oglašavanja: opšta pravila i uslove pod kojima daje u zakup a Komitenti uzimaju u zakup, radi oglašavanja, spoljne /outdoor / reklamne panoe postavljene na teritoriji Republike Srbije, kao i prava i obaveze strana u poslovnom odnosu povodom oglašavanja na istim.

1.2 Ovi opšti uslovi se primenjuju na sve upite, Ponude i Prihvate ponuda, kao i na sve posebne pisane ugovore o oglašavanju na spoljnim reklamnim panoima , ukoliko budu zaključeni. Ponuda i Prihvat ponude imaju pravnu snagu zaključenog ugovora o spoljnom oglašavanju, na koje se primenjuju ovi Opšti uslovi poslovanja. Zaključenje posebnog pisanog ugovora o spoljnom oglašavanju između Agencije Pegas i Komitenta nije po Zakonu neophodno, niti nepostojanje takvog ugovora utiče na punovažnost nastanka pravnog posla između Agencije Pegas i Komitenta.Ukoliko je pak između Agencije Pegas i Komitenta zaključen poseban pisani ugovor o spoljnom oglašavanju, isti, po pravilu obuhvata sve prethodne dogovore između ugovornih strana sadržanih u Ponudi i Prihvatu ponude. U slučaju različitog dogovora strana sadržanog u zaključenom posebnom  pojedinačnom i/ili godišnjem pisanom ugovoru u odnosu na dogovor sadržan u Ponudi i Prihvatu ponude, važi dogovor sadržan u zaključenom posebnom pisanom ugovoru.

1.3 Između Agencije Pegas i reklamnih agencija zaključuju se ugovori o oglašavanju po pravilu Ponudom i Prihvatom ponude, na sve njih se primenjuju ovi Opšti uslovi poslovanja , koji čine sastavni deo tih Ponuda, Protokola i Ugovora kao njihov obavezni prilog. Između Agencije Pegas i neposrednih komitenata  ugovori o oglašavanju  se zaključuju po pravilu Ponudom i Prihvatom ponude, na koje se takođe primenjuju ovi Opšti uslovi poslovanja Agencije Pegas.

1.4 U slučaju neslaganja pojedine odredbe ovih opštih uslova i pojedinih odredbi Ponuda, Prihvata ponuda i ugovora, važi ovo poslednje.

1.5 Ovi opšti uslovi važe za oglašavanje na teritoriji Republike Srbije počev od 01.10. 2015.godine.

2. REKLAMNI PANOI

2.1 Agencija Pegas daje Komitentima u zakup, radi reklamiranja, oglasni prostor na spoljnim reklamnim panoima postavljenim na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: reklamni panoi Agencije Pegas). Reklamni panoi su u vlasništvu Agencije Pegas.
2.2 Reklamni panoi Agencije Pegas su sledećih tipova i formata:

tip BILLBOARD (dimenzije 4x3m),

tip BIGBOARD prosvetljen (dimenzija 5×2.5m)

tip WALLSCAPE, zidovi (različitih dimenzija)

2.3 Paljenje i gašenje osvetljenja na reklamnim panoima je regulisano senzorom i tajmerom koji obezbeđuju kontinuiran rad reflektora u noćnom ili u momentima jako slabog prirodnog osvetljenja.

2.4 Komitent se ne može, nakon Prihvata ponude pozivati da nije bio upoznat sa tehničkim karakteristikama i reklamnim mogućnostima svakog od tipova zakupljenih reklamnih panoa.

2.5 Ponudom i Prihvatom ponude se precizira tačan broj, tipovi i lokacije (adrese) zakupljenih reklamnih panoa. Radi otklanjanja sumnje zakup jednog reklamnog panoa podrazumeva zakup jedne reklamne površine (tzv. lice). Orijentacija lica panoa se posmatra u odnosu na pravac kretanja saobraćaja;

2.6 Ponudom i Prihvatom ponude se precizira datum otpočinjanja i trajanje reklamne kampanje na zakupljenim reklamnim panoima (period zakupa).

2.7 U slučaju većeg broj Ponuda i Prihvata ponuda o istoj reklamnoj kampanji smatra se da su konačne poslednje u vremenu. I to poslednja Ponuda od strane Sovrana koja je prihvaćena od strane Komitenta, uz preciziranje tačnog datuma otpočinjanja sa izlaganjem na  reklamnim panoima (po tipovima, broju i adresama lokacija).

2.8 Komitent nema pravo na izmenu liste zakupljenih reklamnih panoa (broj, tip, lokacije) niti na izmenu perioda zakupa za vreme trajanja ugovora, osim ako se sa tim izričito saglasi Sovrano u pisanom obliku.

2.9 Komitent nema pravo da trećim licima izdaje u podzakup oglasni prostor na reklamnim panoima zakupljenim od Agencije Pegas osim ako se kao Komitent pojavljuje lice čiju oblast delatnosti čini kupovina medijskog prostora (marketinška agencija, agencija za media buying i sl.) s tim da ovo mora biti unapred poznato Agenciji Pegas.

3. OBAVEZE AGENCIJE PEGAS

3.1 Agencija Pegas izjavljuje da na svim reklamnim panoima koje izdaje Komitentima ima punu svojinu odnosno nesmetano pravo korišćenja na osnovu punovažnih ugovora sa vlasnicima kao i pravo postavljanja na osnovu dozvola nadležnih organa.

3.2 Na zakupljenim reklamnim panoima postavljaju se reklamni plakati Komitenta.

3.3 Agencija Pegas će reklamni plakat Komitenta na svim zakupljenim reklamnim panoima postaviti odmah, a najkasnije u roku od 48h računajući počev od prvog dana ugovorenog perioda zakupa. Ako na nekom od zakupljenih reklamnih panoa ne bude postavljen reklamni plakat u ovom roku, Agencija Pegas će priznati Komitentu period neizlaganja na istom, pod uslovom da je Komitent pismeno obavestio o prekoračenju roka i da Agencija Pegas ni u naredna 24h od prijema obaveštenja nije postavio reklamni plakat. Agencija Pegas će tada produžiti period izlaganja na takvom reklamnom panou ili umanjiti naknadu za zakup, sve srazmerno zakašnjenju i broju reklamnih panoa na kojima je priznat period neizlaganja, ali sve to pod uslovom da je Komitent predao Reklamne plakate na vreme a u skladu sa članom 6.2.
3.4 Agencija Pegas će kontrolisati tehničku ispravnost reklamnih panoa i nedostatke otklanjati u roku od 24h od prijema pismenog obaveštenja Komitenta o uočenim nedostacima (zamena sijalica, polomljenog stakla, oštećenih reklamnih plakata, popravka postolja i drugih oštećenja). Posle proteka ovog roka svaka tehnička neispravnost reklamnog panoa koja traje neprekidno naredna 24h, priznaje se Komitentu kao jedan dan neizlaganja na istom, ali sve to pod uslovom da je Komitent predao dovoljan broj rezervnih Reklamnih plakata sve u skladu sa članom 6.3.

3.5 Agencija Pegas u potpunosti snosi sve troškove jednog postavljanja i kontinuiranog održavanja reklamnih panoa za period zakupa do 4 nedelje. Ukoliko u toku trajanja zakupa, dođe do oštećenja reklamnih plakata, Agencija Pegas će nastala oštećenja otkloniti postavljanjem novih reklamnih plakata koje je prethodno obezbedio Komitent shodno članu 6.3.

3.6 Naknada za zakup reklamnih panoa za ugovoreni period zakupa obuhvata jedno postavljanje i jedno skidanje reklamnih plakata, ne računajući zamene oštećenih reklamnih plakata shodno 3.5. Svako dodatno postavljanje ili rotacija reklamnih plakata biće posebno obračunati i fakturisani Komitentu prema cenovniku dodatnih usluga i operativnih troškova Agencija Pegas važećim na dan fakturisanja.

3.7 Političke predizborne kampanje imaju prioritet u odnosu na ostale kampanje. Prilikom davanja ponude Agencija Pegas je dužna poštovati prioritet političkih predizbornih kampanja. Ukoliko u toku trajanja neke kampanje dođe do potrebe za reklamiranjem političkih predizbornih kampanja Agencija Pegas zadržava pravo izmene ugovorenog perioda zakupa u toku trajanja političkih kampanja i to 30 dana u toku jedne predizborne kampanje. U toku ovog/ih perioda Agencija Pegas će svim nepolitičkim oglašivačima priznati period neizlaganja koji će se nadoknaditi nakon isteka predviđenog perioda od 30 dana tako što će im nadoknaditi period zakupa u novom period.

3.8 Sva autorska prava i prava na zaštitne znakove koje se koriste ili su u vezi sa reklamnim materijalom Komitenta, ostaju isključivo vlasništvo Komitenta i Agencija Pegas neće pokušati da registruje ili koristi bilo koji od zaštitnih znakova u svoje ime.

4. PONUDA I PRIHVAT PONUDE

4.1 Komitent vrši prihvat ponude za zakup reklamnih panoa Agencije Pegas na osnovu urednog i blagovremenog Upita. Upit je uredan ako je dat u pisanoj formi sa obaveznim navođenjem naziva reklamne kampanje, naziva oglašivača, perioda zakupa i broja reklamnih panoa, odnosno lica po tipovima i gradovima.

4.2 Agencija Pagas se obavezuje da po urednom upitu Komitenta izvrši ponudu u pisanoj formi.Ova ponuda za Agenciju Pegas je obavezujuća u periodu označenom u – opciji ponude.

4.3 Pisani prihvat ponude za određenu reklamnu kampanju od strane Komitenta učinjen u roku ostavljenom u Ponudi (opcija ponude) ima pravnu snagu prihvata ponude: obavezujuća je za Komitenta počev od momenta kada Agencija Pegas primi Prihvat Ponude.

4.4 Prihvatom Ponude, koji Agencija Pegas primi u opciji ponude, između Agencije Pegas i Komitenta zaključen je Ugovor o zakupu reklamnih panoa,  pod uslovima i bitnim elementima kao iz ove Ponude.

4.5 Za Prihvat Ponude prispele posle isteka roka ostavljenog u ponudi  odnosno  po isteku opcije ponude, Agencija Pegas nema nikakvu obavezu prema Komitentu u pogledu reklamnih panoa ponuđenih Komitentu u Ponudi.

4.6 Komitent je saglasan da će zakupljeni reklamni panoi biti  raspoređeni prema medija planu koji sačinjava Agencija Pegas.

4.7 Agencija Pagas zadržava pravo izmene do 10% lokacija sa spiska lokacija prethodno prihvaćenih od strane Komitenta.

5. OTKAZIVANJE ILI POMERANJE PERIODA ZAKUPA

5.1 U slučaju da Komitent otkaže zakup ili pomeri period zakupa reklamnih panoa posle Prihvata Ponude, koju Agencija Pegas primi, nakon čega između Komitenta i Agencije Pegas nastane ugovor, važi sledeće: a) ako je otkazivanje ili pomeranje rezervisane reklamne kampanje učinjeno do 31 dan pre rezervisanog početka zakupa, Komitent ne snosi nikakve posledice, na ime obeštećenja Agencije Pegas) u slučaju da Komitent otkaže ili pomeri rezervisani period zakupa odnosno reklamne kampanje, 30-16 dana pre rezervisanog početka zakupa, Komitent je dužan da Agenciji Pegas plati iznos od 50% od neto vrednosti zakupa reklamnih panoa kao unapred utvrđen iznos štete koju Agencija Pegas time trpi, a koju je Komitent dužan da naknadi; c) u slučaju da Komitent otkaže ili pomeri rezervisani period zakupa odnosno reklamne kampanje, 15-8 dana pre rezervisanog početka zakupa, Komitent je dužan da Agenciji Pegas plati iznos od 75% od neto vrednosti zakupa kao unapred utvrđen iznos štete koju Agencija Pegas time trpi, a koju je Komitent dužan da naknadi; d) u slučaju da Komitent otkaže ili pomeri rezervisani period zakupa odnosno reklamnu kampanju, 7 dana ili kraće pre rezervisanog početka zakupa Komitent je dužan da Agenciji Pegas plati iznos od 100% od neto vrednosti zakupa kao unapred utvrđen iznos štete koju Agencija Pegas time trpi, a koju je Komitent dužan da naknadi.

5.2 Kao dan otkazivanja ili pomeranja rezervisane reklamne kampanje smatra se onaj dan kada Agencija Pegas od Komitenta primi u pisanoj formi otkaz/zahtev zarad pomeranja rezervisane reklamne kampanje.

5.3 Komitent ne može isticati da nije bio upoznat sa posledicama otkazivanja i pomeranja rezervisanih perioda zakupa za reklamne kampanje, iz ovih opštih uslova poslovanja Agencija Pegas.

6. REKLAMNI PLAKATI

6.1 Na zakupljenim reklamnim panoima Agencija Pegas, Komitent izlaže reklamne poruke u obliku reklamnih plakata.

6.2 Ugovorom koji nastaje prihvatom ponude od strane Komitenta, koju Agencija Pegas primi u opciji Ponude, precizira se način pribavljanja reklamnih plakata radi izlaganja na zakupljenim reklamnim panoima Agencije Pegas.  a) VARIJANTA I : Komitent istovremeno od Agencije Pegas naručuje zakup reklamnih panoa i organizaciju štampe reklamnih plakata (a po idejnom rešenju Komitenta), koji će se izlagati na zakupljenim reklamnim panoima Agencije Pegas (Varijanta I). Varijanta I je preporučena od Agencije Pegas.
Ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno sa Komitentom, smatra se da je Komitent ugovorio Varijantu I. U Varijanti I, Agencija Pegas će u svoje ime a za račun Komitenta, naručiti štampu reklamnih plakata kod štamparija specijalizovanih za proizvodnju reklamnih plakata za spoljno oglašavanje, po svom izboru. Agencija Pegas naručuje štampu reklamnih plakata u tiražu i prema formatima zakupljenih reklamnih panoa, uz obaveznu rezervu, a po završetku proizvodnje gotove reklamne plakate će preuzeti, odnosno organizovati doradu, distribuciju i postavljanje na mrežu zakupljenih reklamnih panoa Agencije Pegas. Agencija Pegas garantuje i odgovara za kvalitet izrade štampanog reklamnog materijala i za rokove postavaljanje na mrežu zakupljenih reklamnih panoa pod uslovom da Komitent ispuni sledeće obaveze: Komitent je dužan da blagovremeno preda Agenciji Pegas idejno rešenje u formi pripreme za štampu koja mora biti izrađena u svemu prema prethodno dostavljenim standardima Agencije Pegas za svaki pojedini tip reklamnog panoa. Krajnji rok za dostavu pripreme za štampu od strane Komitenta je ponedeljak (7 dana pre početka kampanje), u terminu do 12.00 sati na ruke ili slanjem na e-mai u istom roku. Agencija Pegas ne odgovara za zakašnjenje koje je posledica kašnjenja Komitenta u dostavi idejnog rešenja ili nesaglasnosti idejnog rešenja sa prethodno dostavljenim standardima za pripremu. Pregled i procenu izgleda i kvaliteta odštampanih reklamnih plakata vrši predstavnik Komitenta na poziv Agencije Pegas. Krajnji rok za odobravanje od strane predstavnika Komitenta je četvrtak (4 dana pre početka reklamne kampanje). Ukoliko u navedenom roku za odobrenje Komitent ne izvrši proveru, smatra se da je odobrio izgled i kvalitet reklamnih plakata. Ukoliko Komitent ima primedbe na izgled i kvalitet reklamnih plakata, osnovanost istih se određuju isključivo u odnosu na idejno rešenje.

b) VARIJANTA II : Komitent naručuje samo uslugu zakupa reklamnih panoa Agencije Pegas, dok štampu reklamnih plakata sam organizuje i sam za istu odgovara. Ovu varijantu Komitent mora izričito ugovoriti sa Agencijom Pegas. Ukoliko je ova varijanta ugovorena,Agencija Pegas ne odgovara za kvalitet štampe reklamnih plakata koji će se izlagati na zakupljenim reklamnim panoima Agencije Pegas. Komitent je dužan da već izrađene – odštampane reklamne plakate blagovremeno preda u Agenciji Pegas. Krajnji rok za predaju štampanih plakata, radi provere kvaliteta njihove izrade – štampe, usklađenosti sa tehničko – tehnološkim standardima kvaliteta , vizuelnim standardima i radi eventualne dorade, je 7 dana pre planiranog početka kampanje. Svako kašnjenje u predaji gotovih reklamnih plakata od strane Komitenta oslobađa Agenciju Pegas od odgovornosti za kašnjenje u izlaganju istih na zakupljenim reklamnim panoima. Komitent je upoznat i saglasan da odštampani reklamni plakati moraju biti u svemu u skladu sa tehničko – tehnološkim standardima za konkretan zakupljeni tip reklamnog panoa. Na pisani zahtev, Agencija Pegas daje Komitentu tehničke standarde za štampu reklamnih plakata za svaki tip reklamnog panoa Agencije Pegas (dimenzije, materijali za štampu, itd.). Reklamni plakati moraju biti dostavljeni kao spremni za izlaganje. Agencija Pegas zadržava pravo da odbije izlaganje dostavljenih odštampanih reklamnih plakata na zakupljenim reklamnim panoima ukoliko je po oceni kvalitet štampe dostavljenih reklamnih plakata ispod postignutog standardno visokog estetskog nivoa, tako da ruši ugled same Agencije Pegas i njenih reklamnih panoa. U slučaju da je ugovorena Varijanta II, Komitent je isključivo odgovoran za kvalitet štampe reklamnih plakata i oslobađa Agenciju Pegas od bilo koje i svake odgovornosti vezano za štampu reklamnih plakata. Tako Komitent oslobađa Agenciju Pegas, a sam se obavezuje da zadovolji sve odštetne zahteva koji mogu proisteći iz reklamacija krajnjeg korisnika reklamne kampanje (ako je to različito lice u odnosu na Komitenta) vezanih za kvalitet štampanih plakata, dorade, postojanosti lepljenja i sl., a sam se obavezuje da neće isticati takve zahteve prema.
U takvim situacijama svi (dodatni) troškovi za evenutalno ponovljenu štampu reklamnih plakata ili/i  za plaćanje obeštećenja korisniku reklamne kampanje koje ovaj potražuje zbog nezadovoljavajućeg izgleda reklamne kampanje, padaju na teret Komitenta i ovaj se obavezuje da sve ove troškove snosi i sva ovakva plaćanja izvrši. Komitent takođe neće isticati nikakve refundacione zahteve prema Agenciji Pegas. S druge strane, Komitent je dužan naknaditi Agenciji Pegas svaku štetu koja ova trpi a koja je posledica nekvalitetne štampe reklamnih plakata Komitenta (npr. ukoliko posle reklamne kampanje Komitenta „njegovi“ reklamni plakati neće da se skinu sa lica reklamnog panoa uobičajenim postupcima skidanja, pa je potrebno upotrebiti agresivne metode koje oštećuju reklamne panoe ili npr. prethodna reklamna kampanja izviruje u potonjoj reklamnoj kampanji pa novi korisnik reklamne kampanje prigovara i sl). U svim ovim slučajevima, Komitent je dužan naknaditi štetu Agenciji Pegas na njen prvi poziv.

6.3 Komitent se obavezuje da pre početka kampanje odštampa rezervne reklamne plakate i to:

za reklamne panoe tipa billboard – u visini od 10% od ukupnog tiraža;

za ostale tipove i formate reklamnih panoa Agencije Pegas takođe preporučuje dodatnu štampu plakata u procentu ne manjem od 5% od ukupnog tiraža;

6.4 Reklamni plakati proizvedeni, odnosno pribavljeni na bilo koji način su vlasništvo Komitenta ali u isključivom posedu Agencije Pegas za sve vreme trajanja Ugovora. Posle isteka perioda zakupa, reklamni plakati se prilikom skidanja sa reklamnih panoa oštećuju tako da se ne skladište već se odmah automatski rashoduju. Jedino u slučaju da Komitent unapred, pre početka reklamne kampanje, u pisanoj formi zahteva od Agencije Pegas da sačuva skinute reklamne plakate u svojim prostorijama, Agencija Pegas će to i učiniti i to u trajanju od 7 dana od dana isteka reklamne kampanje Komitenta, posle kog roka će se reklamni plakati automatski rashodovati.

6.5 Komitent ne sme na reklamnim panoima Agencije Pegas izlagati nezakonit i nemoralan sadržaj. U slučaju da Agencija Pegas za vreme trajanja reklamne kampanje otkrije nezakonit ili nemoralan sadržaj reklamnih plakata Komitenta, odmah će ga pozvati da izvrši izmenu reklamnih plakata za izlaganje na reklamnim panoima, a ako to Komitent ne učini, Agencija Pegas će sama izvršiti skidanje takvih reklamnih plakata, a Komitent gubi pravo na refundaciju neiskorišćenog perioda zakupa i dužan je da plati ugovorenu naknadu za zakup u celosti i bez odlaganja. Agencija Pegas ne odgovara Komitentu ni na koji način za bilo kakvu štetu koju Komitent eventualno pretrpi zbog uklanjanja njegovih reklamnih plakata nezakonitog i/ ili nemoralnog sadržaja, već je Komitent u tom slučaju dužan da naknadi štetu Agenciji Pegas  koju ova zbog toga trpi.

6.6 Komitent oslobađa Agenciju Pegas svake odgovornosti u vezi sa sadržajem reklamnih plakata.  Komitent se obavezuje da preuzme na sebe sva plaćanja (kazne, naknade štete ili druga plaćanja izvršena trećim licima čija su prava povređena reklamnim sadržajem, advokatski troškovi, manipulativni troškovi, dodatni troškovi skidanja reklamnih plakata i drugi materijalni troškovi, i bilo koji i svi drugi troškovi i izdaci izazvani ili u vezi sa reklamnim plakatima Komitenta), bez obzira da li su plaćanja prema državnim organima, bilo prema Agenciji Pegas, bilo prema trećim licima. Komitent se obavezuje da plaćanja iz ove tačke Opštih uslova poslovanja Agencije Pegas, izvrši odmah, bez odlaganja, na prvi poziv Agencije Pegas upućen Komitentu na uobičajen način njihove dotadašnje poslovne komunikacije. Odredbama ove tačke ovih Opštih uslova poslovnja Agencije Pegas ne dira se u obavezu Komitenta da u svakom slučaju odgovara Agencija Pegas za svu i bilo koju štetu koju Agencija Pegas zbog reklamnoog plakata odnosno reklamnog sadržaja izloženog na reklamnim panoima pretrpi.

6.7 Komitent je saglasan da se pridržava odredbi Zakona o oglašavanju (Službeni Glasnik R Srbije br.79/2005 od 24.09.2005) koji je počeo da se primenjuje 25.12.2005. godine, kao i drugih pozitivno-pravnih propisa koji regulišu ovu materiju. U tom smislu, Komitent se obavezuje da najkasnije 2 (dva) radna dana pre početka ugovorene reklamne kampanje dostavi Agenciji Pegas uredno popunjenu Deklaraciju o oglašivaču, shodno članu 11. Zakona o oglašavanju. Ukoliko Komitent, u gore navedenom roku, ne dostavi Deklaraciju, reklamni plakati Komitenta neće biti postavljeni na zakupljenim reklamnim panoima sve dok Komitent ne dostavi Deklaraciju. I u periodu dok Komitent ne dostavi Deklaraciju ugovoreni zakup teče, a Komitent je dužan da u ugovorenom roku izmiri celokupan iznos zakupa uključujući i za period neizlaganja. Komitent nema pravo da zahteva eventualnu naknadu štete nastalu u periodu neizlaganja reklamnih plakata jer je do neizlaganja došlo isključivom krivicom Komitenta (Komitent nije dostavio Deklaraciju shodno Zakonu o oglašavanju R Srbije ).

7. NAKNADE I PLAĆANJA

7.1  Komitent plaća AGENCIJI PEGAS sledeće naknade:

7.1.1 Naknada za zakup reklamnih panoa

7.1.2 Naknada za produkciju reklamnih plakata

7.1.3 Naknada za dodatne usluge i operativne troškove dodatnog, vanrednog plakatiranja i premeštanja reklamnih plakata.

7.2 Naknada za zakup reklamnih panoa

7.2.1  Visina naknade za zakup reklamnih panoa utvrđuje se na osnovu cenovnika Agencije Pegas za izdavanje oglasnog prostora važećeg na dan zaključenja posla. Komitent dobija cenovnik Agencije Pegas na upit; cene iz cenovnika su bez popusta.

7.2.2 Dinamika plaćanja naknade za zakup reklamnih panoa u korist Agencije Pegas se određuje u Ponudi. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, Komitent vrši plaćanje na osnovu izdate fakture po isteku zakupa i to 100% iznosa najkasnije u roku od 10 dana od dana izdavanja fakture. Osnov za plaćanje naknade za zakup je profaktura, faktura ili/i Prihvat Ponude. U slučaju da Komitent zakasni sa plaćanjem t.j. padne u docnju dužan je platiti zateznu kamatu.

7.2.3 U slučaju da Agencija Pegas iz bilo kog razloga proceni da Komitent neće ispuniti svoju buduću ugovornu obavezu, Agencija Pegas ima diskreciono pravo da sa Komitentom ugovori plaćanje naknade za zakup reklamnih panoa u iznosu od 100% avansno a na osnovu izdate Profakture ili da ugovori plaćanje definisano  tačkom 7.2.2. sa obavezom da Komitent izda blanko menicu „bez protesta“ sa uredno popunjenim Ovlašćenjem za popunu menice i/ili da izda ugovorno ovlašćenje.  U ovakvim slučajevima, Agencija Pegas može odbiti izlaganje reklamnih plakata na zakupljenim reklamnim panoima ako naknada za zakup reklamnih panoa nije plaćena avansno ili ako Komitent nije izdao blanko menicu „bez protesta“ i uredno popunjeno Ovlašćenje za popunu menice i/ili ugovorno ovlašćenje.

7.3 Naknada za produkciju reklamnih plakata

7.4.1 U slučaju da nešto drugo nije predviđeno ugovorom, Komitent je dužan da u slučaju 6.2.b) ovih Opštih uslova, predračunsku vrednost produkcije reklamnih plakata iskazanu u Ponudi plati u celosti (100%) avansno u roku od 3 dana od izdavanja fakture na ime naknade za troškove produkcije, a eventualnu doplatu po konačnom obračunu posla u ostavljenom roku iz fakture, koji u slučaju sumnje iznosi 24h. Osnov za plaćanje naknade za produkciju reklamnih plakata je profaktura ili/i faktura

7.4 Naknada za dodatne usluge i operativne troškove dodatnog, vanrednog plakatiranja i premeštanja plakata
7.5.1 Agencija Pegas ima pravo na naknadu za dodatne usluge i troškove ponovnog, dodatnog, vanrednog plakatiranja i premeštanja reklamnih plakata shodno Ugovoru i ovim opštim uslovima. Naknada se obračunava prema cenovniku dodatnih usluga i troškova ponovnog, dodatnog, vanrednog plakatiranja i premeštanja reklamnih plakata koje Komitent dobija na upit.

8. POSLEDICE ZAKAŠNJENJA U PLAĆANJU

8.1 Plaćanje naknade je na način i pod uslovima koji su navedeni u Ponudi i Prihvatu ponude između Agencije Pegas i Komitenta. U slučaju da Komitent iz bilo kog razloga ne primi fakturu, plaćanje naknade se vrši na način i pod uslovima navedenim u Ponudi i Prihvatu ponude između Agencije Pegas i Komitenta. Obaveza je Komitenta da se stara o izvršenju svoje obaveze plaćanja: obaveza plaćanja naknade od strane Komitenta postoji i u slučaju da Komitent nije primio fakturu od Agencije Pegas iz bilo kog razloga.  Ukoliko pak nije ništa posebno među ugovornim stranama precizirano, primenjuje se tačka 7. Ovih Opštih uslova poslovanja Agencije Pegas u pogledu uslova plaćanja. Ukoliko nije nešto drugo među ugovornim stranama precizirano, način plaćanja je uvek bezgotovinski u korist tekućeg računa Agencije Pegas broj:

1.    205-189351-67 Komercijalna banka

a) U slučaju da Komitent ne ispuni obavezu plaćanja naknade zakupa po osnovu izdate profakture za avansno plaćanje, Agencija Pegas se oslobađa obaveze izlaganja reklamnih plakata na zakupljenim reklamnim panoima, odnosno, ako Komitent zadocni sa plaćanjem u toku reklamne kampanje, Agencija Pegas je ovlašćena da ukloni sa mreže postavljene plakate Komitenta, sve dok se plaćanje po ugovoru i fakturama ne izvrši u celosti. Po izvršenom plaćanju u celosti, Agencija Pegas će vratiti plakate na reklamne panoe ali samo u okviru ugovorenog perioda zakupa. Plaćeni avans se ne vraća. b) U svim slučajevima docnje Komitenta sa plaćanjem naknada, Agencija Pegas obračunava zateznu kamatu po stopi u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate (Službeni list SRJ br.9/2001; Službeni list SCG br.1/2003 i 4/ 2003), ako nije nešto drugo ugovoreno. c) Agencija Pegas može odbiti zaključivanje novih ugovora sa Komitentima koji nisu izmirili u celosti sva svoja dugovanja po prethodnim reklamnim kampanjama. d) Komitent prihvata i saglasan je da su Izvod(i) iz poslovnih knjiga Agencija Pegas obostrano prihvaćen dokaz o postojanju i visini duga Komitenta prema Agenciji Pegas.

9. REKLAMACIJE

9.1 Sve reklamacije Komitenta moraju biti učinjene u pisanoj formi i to u primerenom roku zavisno odvrste reklamacija. Agencija Pegas se obavezuje da sve blagovremene reklamacije odmah i bez odlaganja ispita.  Reklamacije faktura moraju biti učinjene najkasnije u roku od 3 dana od izdavanja fakture. Sve neblagovremene reklamacije se neće uzimati u obzir.

10. TRAJANJE UGOVORA

10.1 Osim ako nešto drugo nije ugovoreno sa Komitentima, ugovori se zaključuju na određeno vreme i prestaju potpunim ispunjenjem ugovornih obaveza obe ugovorne strane.

10.2 U slučaju da Agencija Pegas svoju obavezu ispuni na vreme a Komitent ne ispuni svoju obavezu plaćanja naknade delimično ili u celini, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda zakupa reklamnih panoa, osim onih njegovih odredbi kojim su utvrđene obaveze Komitenta na plaćanje naknada, i iste traju i posle prestanka ugovora a sve do potpunog izvšenja obaveza plaćanja svih ugovorenih naknada i evenutalnih kamata od strane Komitenta u celosti.

10.3 Sporazumni raskid ugovora je dozvoljen u svako doba, a jednostrani raskid ugovora nije dopušten osim u slučajevima iz člana 11. ovih opštih uslova.

11. RASKID UGOVORA

11.1 Bez štete po pravo ili pravni lek koje jedna strana može imati protiv druge zbog kršenja ili neizvršavanja ovog Ugovora, ugovorna strana može smesta raskinuti ovaj ugovor pismenim obaveštenjem drugoj strani i to bez nadoknade u slučaju: a) da druga strana krši ugovor i da u roku od 10 dana od dana prijema pisanog obaveštenja o kršenju ugovora ne preduzme ništa da kršenje ugovora prestane; b) raspada, prinudne uprave ili likvidacije druge strane, stečaja, organizovanja ili planiranja ili ustupanja njenih sredstava u korist poverilaca; c) da je donet ili proglašen bilo kakav zakon, odluka ili propis na teritoriji Srbije po kome je dejstvo ovog Ugovora nevažeće.

12.  DEJSTVO PRESTANKA UGOVORA

12.1 Odredbe ove klauzule primenjivaće se u slučaju prestanka ovog Ugovora iz bilo kog razloga.

12. 2 Agencija Pegas će odmah vratiti Komitentu u posed ili na raspolaganje sva dokumenta i idejna rešenja koja se koriste za štampanje reklamnih plakata.

12.3 Pod uslovom da je Komitent izmirio sva dospela plaćanja iz Ugovora pre datuma njegovog prestanka, Agencija Pegas će vratiti Komitentu srazmeran deo unapred plaćenog a neiskorišćenog perioda zakupa, s tim da se uplaćen avans ne vraća u bilo kom slučaju prestanka ugovora.

13.  DELJIVOST UGOVORA / OPŠTIH USLOVA

13.1 Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ugovora zaključenog sa Komitentom neće uticati na punovažnost ostalih odredbi ugovora odnosno ugovora u celini ukoliko isti može opstati bez takvih odredbi i ukoliko one nisu predstavljale odlučujuću pobudu ili jedini cilj za njegovo zaključenje.

13.2 Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ovih opštih uslova neće uticati na punovažnost ostalih odredbi, odnosno opštih uslova u celini, koje u preostalom delu ostaju na snazi i primenjuju se u poslovanju Agencije Pegas.

14. SLUČAJEVI OTKLANJANJA ODGOVORNOSTI

14.1 Agencija Pegas ne odgovora Komitentu ni na koji način za neispunjene ili neuredno ispunjenje svojih obaveza u slučaju kada je do istih došlo usled neurednog ispunjenja obaveza Komitenta ili usled dejstva više sile. Pod višom silom podrazumeva se naročito: zemljotres, poplava, požar, vremenske nepogode, kvarovi na električnim instalacijama i mreži, obustave u isporuci električne energije – restrikcija struje, oštećenje ili uništavanje reklamnih panoa usled saobraćajnih udesa, i/ili štetnih radnji nepoznatih počinilaca, rat, ulični nemiri, štrajk, demonstracije, akti vlasti i svi drugi događaji čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći ili otkloniti.

14.2 Poseban slučaj oslobađanja od odgovornosti Agencije Pegas za eventualno neuredno izvršenje ugovorne obaveze Agencije Pegas je u toku trajanja političkih predizbornih kampanja i to 30 dana po političkoj predizbornoj kampanji, na celoj teritoriji Republike Srbije. U ovom periodu, Agencija Pegas zadržava pravo izmene ugovorenog perioda izlaganja reklamnih poruka Komitenata i ne snosi nikavu odgovornost  za štetu koju Komitent eventualno pretrpi usled pomeranja reklamne kampanje Komitenata zbog korišćenja reklamnih panoa Agencije Pegas za potrebe političkih predizbornih kampanja na teritoriji Republike Srbije. Agencija Pegas se oslobađa od odgovornosti za eventualno neuredno izvršenje ugovorenih obaveza u slučaju da iz razloga bezbednosti na radu, predviđenih u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“ 101/2005), shodno članovima 8-32. nije moguće izvršiti obavezu iz ugovora.

15.PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

15.1 Na sve ono što nije regulisano Ponudom i Prihvatanjem Ponude i ovim Opštim uslovima poslovanja Agencija Pegas, primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i odgovarajuće odredbe Zakona o oglašavanju.
15.2 U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je sud u Arandjelovcu.

01.10. 2015 god.